Wycofanie się z umowy

POLITYKA ANULOWANIA

PRAWO DO ODWOŁANIA

MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU CZTERNASTU DNI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

OKRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYNOSI CZTERNAŚCIE DNI OD DNIA, W KTÓRYM PAŃSTWO LUB OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK WYZNACZONY PRZEZ PAŃSTWA WESZŁA LUB WESZŁA W POSIADANIE TOWARÓW.

aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo skontaktować się z nami (hatraco gmbh, peutestrade 22a, d-20539 hamburg, tel. +49 (0)40 22 63 07 057, FAKS +49 (0) 40 22 63 07 330, E-MAIL: SHOP@EUROLUB.COM) POPRZEZ WYRAŹNE OŚWIADCZENIE (NP. PISMO WYSŁANE POCZTĄ, TELEFAKSEM LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ) O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. MOGĄ PAŃSTWO WYKORZYSTAĆ W TYM CELU ZAŁĄCZONY PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, CO JEDNAK NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

W CELU DOTRZYMANIA TERMINU ODWOŁANIA WYSTARCZY, ŻE WYŚLĄ PAŃSTWO POWIADOMIENIE O SKORZYSTANIU Z PRAWA DO ODWOŁANIA PRZED UPŁYWEM TERMINU ODWOŁANIA.

KONSEKWENCJE UNIEWAŻNIENIA

w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś sposób dostawy inny niż oferowany przez nas, WYBRALI PAŃSTWO SPOSÓB DOSTAWY INNY NIŻ NAJKORZYSTNIEJSZY, STANDARDOWY SPOSÓB DOSTAWY OFEROWANY PRZEZ NAS) BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, A NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE CZTERNASTU DNI OD DNIA, W KTÓRYM OTRZYMALIŚMY ZAWIADOMIENIE O PAŃSTWA ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. W CELU DOKONANIA TEGO ZWROTU WYKORZYSTAMY TE SAME ŚRODKI PŁATNICZE, KTÓRYCH UŻYLI PAŃSTWO W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE UZGODNIONO Z PAŃSTWEM INACZEJ; W ŻADNYM WYPADKU NIE ZOSTANĄ PAŃSTWO OBCIĄŻENI ŻADNYMI OPŁATAMI Z POWODU TEGO ZWROTU. MOŻEMY ODMÓWIĆ ZWROTU PIENIĘDZY DO CZASU OTRZYMANIA TOWARÓW Z POWROTEM LUB DO CZASU DOSTARCZENIA PRZEZ PAŃSTWA DOWODU, ŻE ZWRÓCILIŚCIE PAŃSTWO TOWARY, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CO NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

POWINNI PAŃSTWO ZWRÓCIĆ LUB PRZEKAZAĆ NAM TOWARY BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE CZTERNASTU DNI OD DNIA, W KTÓRYM POWIADOMILI NAS PAŃSTWO O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. TERMIN JEST ZACHOWANY, JEŻELI WYŚLĄ PAŃSTWO TOWAR PRZED UPŁYWEM TERMINU CZTERNASTU DNI. PONOSIMY KOSZTY ZWROTU TOWARÓW.

BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI ZAPŁACIĆ ZA UTRATĘ WARTOŚCI TOWARU TYLKO WTEDY, GDY TA UTRATA WARTOŚCI WYNIKA Z TEGO, ŻE NIE OBCHODZILI SIĘ PAŃSTWO Z TOWAREM W SPOSÓB KONIECZNY DO ZBADANIA JEGO STANU, WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, których przedmiotem jest dostarczenie zapieczętowanego towaru, który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli jego pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy
(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go).

Do: Hatraco GmbH, Peutestraße 22a, D-20539 Hamburg, Fax +49 (0)40 22 63 07 330, E-Mail: shop@eurolub.com

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odpowiadamy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

Nazwa konsumenta(ów)

Adres konsumenta(ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.